GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ

DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı

Bu çalışmanın amacı, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği kapsamında yapılacak olan denetim faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemleri ile yapılacak denetimlerin usul ve esaslarını ortaya koymaktır.

 

KISALTMALAR

SB: Sağlık Bakanlığı

SHGM: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SKHK: Sayılı Kanun Hükmünde Kararname SK: Sayılı Kanun

GETAT: Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları SBSEY: Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği EAS: Eğitim Alan ve Standartları

TANIMLAR

UYGULAMA: Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını,

UYGULAMA MERKEZİ: İlgili alanda sertifikası bulunan tabip ve/veya diş tabibi sorumluluğunda ve bu Yönetmelikte belirlenen uygulamaları yapmak üzere eğitim ve araştırma hastanesi ve tıp fakültesi veya diş hekimliği fakültesi sağlık uygulama ve araştırma merkezi bünyesinde kurulan ve Bakanlıkça yetkilendirilmesi halinde eğitim verilebilecek merkezi,

SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI: Mezuniyet sonrası; belli bir konuda özel bilgi ve/veya beceriye dayalı yeterlik kazandırmak amacıyla sağlık alanında düzenlenecek örgün ve/veya uzaktan eğitim programını,

EĞİTİCİ: Sertifikalı eğitim vermek için gerekli şartlara sahip kişiyi,

KATILIMCI: Yeterlilik kazanmak üzere sertifikalı eğitim programına katılan kişiyi,

PROGRAM SORUMLUSU: sadece bir eğitim programında görev alır ve programın her türlü iş ve işlemlerinin yürütülmesinden sorumlu olan gerçek kişiyi

EĞİTİM MERKEZİ: Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliğinin Ek-3 ünde yer alan uygulamalara dönük Bakanlıkça onaylı eğitim düzenleme yetkisi bulunan Bakanlıkça uygulama konusunda yetkilendirilmiş Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezlerini, İfade eder.

AMAÇ

Bu çalışmanın amacı, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları alanında faaliyet gösteren ünite ve uygulama merkezlerinde yürütülecek denetim faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapmaktır.

KAPSAM

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının uygulandığı kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere ait sağlık kuruluşlarını kapsar.

DAYANAK

7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 11 inci maddesine, 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi ile Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliğinin 16’ncı maddesi


1.1-Denetimin Hukuki Dayanakları

Geleneksel ve tamamlayıcı uygulamaları ile ilgili düzenlemeler yapmak ve bunları denetlemek görevi Sağlık Bakanlığına kanunlarla ve yönetmelikle verilen görevler arasında yer almaktadır. Nitekim 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunun ek 11. maddesi “Sağlık hizmeti sunumu ile ilgili tüm iş ve işlemler Sağlık Bakanlığınca denetlenir... ” hükmünde olup yine 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8. Maddesinin (ğ) bendi "Geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamaları ile ilgili düzenleme yapmak ve sağlık beyanı ile yapılacak her türlü uygulamalara izin vermek ve denetlemek, düzenleme ve izinlere aykırı faaliyetleri ve tanıtımları durdurmak” hükmündedir. Bunun yanı sıra Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliğinin 16. maddesi "Ünite uygulama merkezleri, şikayet, soruşturma veya Bakanlıkça yapılacak olağandışı denetimler hariç olmak üzere, Müdürlükçe en az bir dahili branşlardan uzman ve bir cerrahi branşlardan uzman tabibin yer aldığı en az 3 kişilik bir ekip tarafından yılda en az bir defa denetlenir... ” hükmünde olup ünite ve uygulama merkezlerinin denetim faaliyetlerini Bakanlık ve İl Sağlık Müdürlüklerine vermiştir.


1.2-              Denetim Kapsamına Giren Yerler

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının yapılabileceği ve Bakanlığımızın denetim kapsamına giren sağlık kuruluşları ile ilgili açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

1.2.1-              Uygulama Merkezi

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulaması olarak sayılan yöntemlerin hem uygulanabileceği hem de bu uygulamalarla ilgili eğitimlerin verilebileceği yerleri ifade eden uygulama merkezi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliğine göre şu şekilde tanımlanmıştır: “İlgili alanda sertifikası bulunan tabip ve/veya diş tabibi sorumluluğunda ve bu Yönetmelikle belirlenen uygulamaları yapmak üzere eğitim ve araştırma hastanesi ve tıp fakültesi veya diş hekimliği fakültesi sağlık uygulama ve araştırma merkezi bünyesinde kurulan ve Bakanlıkça yetkilendirilmesi halinde eğitim verilebilecek merkezi” ifade eder.

1.2.2-              Ünite

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının yapılabileceği yerleri ifade eden ünite Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliğine göre şu şekilde tanımlanmıştır: “İlgili alanda sertifikası bulunan tabip ve/veya diş tabibi sorumluluğunda ve bu Yönetmelikle belirlenen uygulamaları yapmak üzere kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere ait sağlık kuruluş7 arı bünyesinde kurulan birimleri” ifade eder.


1.3-      Denetlemeye Yetkili Kuruluşlar

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının yapılabildiği ve yukarıda bahsedilen sağlık kuruluşlarını denetleme görevi Sağlık Bakanlığı ile İl Sağlık Müdürlüklerine verilmiştir.

1.4-      Denetim Ekibi

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını yapabilecek sağlık kuruluşlarını denetleyecek ekip en az üç kişiden oluşmaktadır. Unvanları bazında bakıldığında ise şu kişilerden oluşmaktadır;

1 dahili branş uzmanı 1 cerrahi branş uzmanı 1 diğer personel

Yönetmelikte bahsedilen diğer personel ile ilgili kısıtlayıcı bir hüküm bulunmadığından bu kişi sağlık hizmetleri sınıfında çalışan bir personel olabileceği gibi bu sınıfta yer almayan bir personelde olabilmektedir.

1.5-      Denetim Dönemleri

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren uygulama merkezleri ve üniteler il sağlık müdürlükleri tarafından yılda en az bir defa denetlenmelidir.

1.6-      Denetim Türleri

Ünite ve uygulama merkezleri il sağlık müdürlükleri yılda en az bir defa rutin denetime tabi tutulurlar. Bunun yanı sıra söz konusu sağlık kuruluşları şikayet, soruşturma veya Bakanlıkça yapılacak olağandışı denetime tabi tutulabilirler.


1.7-     Denetim Sırasında Kullanılacak Denetleme Formu

Denetim ekibi denetimine gittiği yerleri Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliğinin ek-5’inde yer alan, yedi başlık ve otuz beş sorudan oluşan denetim formu kapsamında gerçekleştirirler. Denetim formunda ise şu başlıklar yer almaktadır;

1-   )İdari İşler

2-   )Ünite/Uygulama Merkezi İle İlgili İşler

3-   )Acil Hizmetler

4-   )Arşiv/Tıbbi Kayıt

5-   )Tıbbi Atıkların Kontrolü

6-   )Hasta Hakları

7-   )Diğer/Genel

_______  •

1.8-     Denetim Sonrası Yapılacak işlemler

Denetleyenler ve denetlenenler tarafından düzenlenen denetim formu iki nüsha olarak düzenlenir. Denetim sonrasında ünite veya uygulama merkezinde bir uygunsuzluk tespit edildiği takdirde ilgili mesul müdüre bildirimde bulunularak savunması istenir ve gerektiğinde yönetmelikte öngörülen müeyyideler uygulanır.


1.9-     Denetim Sonrasında Uygulanabilecek idari Müeyyideler

Ünite ve uygulama merkezlerinde yapılan denetimler sonrasında tespit edilen uygunsuzluklara göre çeşitli yaptırımlar uygulanabilmektedir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir;

-Uyarma -İdari para cezası -Faaliyet durdurma -Faaliyet izninin iptali

-Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunma

Hangi durumda ne yaptırım uygulanacağı aşağıda ayrıntılı olarak

açıklanmıştır.

1.9.1-Uyarma

Yönetmeliğin ek-3’ünde ünitelerde yapılabileceği belirtilen uygulamalardan başka bir işlem yapıldığının birinci defa tespiti halinde ünite veya merkez uyarılır ayrıca ilgililer hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulur.

Uygulamalar hastalığın standart tedavisinin yerine geçecek ve devam eden tedaviyi aksatacak şekilde yapılamaz ve bu husus bireylere açıkça anlatılarak onaylanmış rıza formunda belirtilmelidir. Bu hususa aykırı davrandığı birinci defa tespit edilen ünite veya uygulama merkezi uyarılır ve savcılığa suç duyurusunda bulunulur.

Diş hekimliği uygulama ve araştırma merkezlerinde, diş hastanelerinde ve ağız ve diş sağlığı merkezleri ile diş polikliniklerinde sadece diş hekimliği alanında uygulama yapılabilir. Bu hususa aykırı davrandığı birinci defa tespit edilen ünite veya uygulama merkezi uyarılır ve savcılığa suç duyurusunda bulunulur.

Ünite ve uygulama merkezinde, yapılan tüm uygulamalar ile ilgili olarak hastalara ait hasta dosyası hazırlanır. Hastaya ve uygulamalara ilişkin verilerin elektronik ortamda talep edilmesi halinde, kişisel sağlık verilerinin mahremiyeti gözetilerek, Bakanlığa gönderilmesi zorunludur. Buna aykırı davrandığı birinci ve ikinci defa tespit edilen ünite veya merkez uyarılır.

Yapılan uygulamalara bağlı olarak hastalarda ortaya çıkan her türlü istenmeyen etki, her ay düzenli olarak müdürlüğe bildirilir ve bu bilgiler Bakanlığa gönderilir. Buna aykırı davrandığı birinci ve ikinci defa tespit edilen ünite veya merkez uyarılır.

Uygulamalar için 1/8/1998 tarihli ve 23420 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hasta Hakları Yönetmeliğine uygun “Bilgilendirme ve Rıza Formu” hazırlanır ve uygulama yapılacak tüm hastalardan rıza alınır. Buna aykırı davrandığı birinci ve ikinci defa tespit edilen ünite veya merkez uyarılır.

Tabip veya diş tabiplerinin uygulama sertifikası ile yetkilendirildikleri alan dışında uygulama yaptıklarının birinci defa tespiti halinde ünite veya merkez uyarılır ve cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

1.9.2-       Idari Para Cezası

Ünite ve uygulama merkezinde, yapılan tüm uygulamalar ile ilgili olarak hastalara ait hasta dosyası hazırlanır. Hastaya ve uygulamalara ilişkin verilerin elektronik ortamda talep edilmesi halinde, kişisel sağlık verilerinin mahremiyeti gözetilerek, Bakanlığa gönderilmesi zorunludur. Buna aykırı davrandığı üçüncü defa tespit edilen ünite veya merkeze bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idari para cezası uygulanır. Dördüncü tespitte ise bu para cezası iki katı artırılarak uygulanır.

Yapılan uygulamalara bağlı olarak hastalarda ortaya çıkan her türlü istenmeyen etki, her ay düzenli olarak müdürlüğe bildirilir ve bu bilgiler Bakanlığa gönderilir. Buna aykırı davrandığı üçüncü defa tespit edilen ünite veya merkeze bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idari para cezası uygulanır. Dördüncü tespitte ise bu para cezası iki katı artırılarak uygulanır.

Uygulamalar için 1/8/1998 tarihli ve 23420 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hasta Hakları Yönetmeliğine uygun “Bilgilendirme ve Rıza Formu” hazırlanır ve uygulama yapılacak tüm hastalardan rıza alınır. Buna aykırı davrandığı üçüncü defa tespit edilen ünite veya merkeze bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idari para cezası uygulanır. Dördüncü tespitte ise bu para cezası iki katı artırılarak uygulanır.

Ünite ve uygulama merkezinde Ek-2’de yer alan asgari tıbbi cihaz, araç gereç ve ilaçlar ile ayrıca her uygulama için gerekli olan tıbbi cihaz, araç ve gereç ile ilaçların bulundurulması zorunludur. Bu hükme aykırı davrandığı birinci defa tespit edilen ünite veya merkeze bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri; ikinci defa tespit edildiğinde ise binde iki oranında idari para cezası verilir. Ayrıca eksikliğin giderilmesi için on beş gün süre verilir.

Ünite ve uygulama merkezinde Yönetmelik ve eklerinde yer alan bulundurulması zorunlu asgari birimler yer almak zorundadır. Bu hükme aykırı davrandığı birinci defa tespit edilen ünite veya merkeze bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri; ikinci defa tespit edildiğinde ise binde iki oranında idari para cezası verilir. Ayrıca eksikliğin giderilmesi için on beş gün süre verilir.

Amacı dışında faaliyet gösterdiği birinci defa tespit edilen ünite veya uygulama merkezine bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde üçü, ikinci defa tespit edilene ise binde altısı oranında idari para cezası verilir. Ayrıca gerekli düzenlemelerin yapılması için on beş gün süre verilir.

Ünite ve uygulama merkezlerinde herhangi bir faaliyet alanının veya biriminin yetkisi olmayan kişiler tarafından kullanıldığının birinci defa tespiti halinde bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde üçü; ikinci defa tespiti halinde ise binde altısı oranında idari para cezası ile cezalandırılır.

1.9.3-       Faaliyet Durdurma

Yönetmeliğe uygun olarak, ruhsat ve faaliyet izin belgesi veya uygunluk belgesi almadan hizmet verilmesi halinde Valilikçe faaliyeti durdurma cezası verilir.

Türkiye Cumhuriyeti yasalarınca suç olarak kabul edilen tıbbi işlemlerin yapıldığının birinci defa tespiti halinde ünite veya uygulama merkezinin faaliyeti üç ay süreyle durdurulur.

Yönetmeliğin ek-3’ünde ünitelerde yapılabileceği belirtilen uygulamalardan başka bir işlem yapıldığının ikinci defa tespiti halinde ünite veya merkezinin faaliyeti üç gün süreyle; üçüncü defa tespiti halinde ise on gün süreyle durdurulur ayrıca ilgililer hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulur.

Uygulamalar hastalığın standart tedavisinin yerine geçecek ve devam eden tedaviyi aksatacak şekilde yapılamaz ve bu husus bireylere açıkça anlatılarak onaylanmış rıza formunda belirtilmelidir. Bu hususa aykırı davrandığı ikinci defa tespit edilen ünite veya uygulama merkezinin faaliyeti üç gün süreyle; üçüncü defa tespiti halinde ise on gün süreyle faaliyeti durdurulur ve savcılığa suç duyurusunda bulunulur.

Diş hekimliği uygulama ve araştırma merkezlerinde, diş hastanelerinde ve ağız ve diş sağlığı merkezleri ile diş polikliniklerinde sadece diş hekimliği alanında uygulama yapılabilir. Bu hususa aykırı davrandığı ikinci defa tespit edilen ünite veya uygulama merkezinin faaliyeti üç gün süreyle; üçüncü defa tespiti halinde ise on gün süreyle faaliyeti durdurulur ve savcılığa suç duyurusunda bulunulur.

Ünite ve uygulama merkezinde, yapılan tüm uygulamalar ile ilgili olarak hastalara ait hasta dosyası hazırlanır. Hastaya ve uygulamalara ilişkin verilerin elektronik ortamda talep edilmesi halinde, kişisel sağlık verilerinin mahremiyeti gözetilerek, Bakanlığa gönderilmesi zorunludur. Buna aykırı davrandığı beşinci defa tespit edilen ünite veya merkezin faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.

Yapılan uygulamalara bağlı olarak hastalarda ortaya çıkan her türlü istenmeyen etki, her ay düzenli olarak müdürlüğe bildirilir ve bu bilgiler Bakanlığa gönderilir. Buna aykırı davrandığı beşinci defa tespit edilen ünite veya merkezin faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.

Uygulamalar için 1/8/1998 tarihli ve 23420 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hasta Hakları Yönetmeliğine uygun “Bilgilendirme ve Rıza Formu” hazırlanır ve uygulama yapılacak tüm hastalardan rıza alınır. Buna aykırı davrandığı beşinci defa tespit edilen ünite veya merkezin faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.

Ünite ve uygulama merkezinde Ek-2’de yer alan asgari tıbbi cihaz, araç gereç ve ilaçlar ile ayrıca her uygulama için gerekli olan tıbbi cihaz, araç ve gereç ile ilaçların bulundurulması zorunludur. Buna aykırı davrandığı üçüncü defa tespit edilen ünite veya merkezin faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.


Ünite ve uygulama merkezinde Yönetmelik ve eklerinde yer alan bulundurulması zorunlu asgari birimler yer almak zorundadır. Bu hükme aykırı davrandığı üçüncü defa tespit edilen ünite veya merkezin faaliyeti yedi gün süreyle durdurulur.

Amacı dışında faaliyet gösterdiği üçüncü defa tespit edilen ünite veya merkezin faaliyeti beş gün süreyle durdurulur. Ayrıca gerekli düzenlemelerin yapılması için on beş gün süre verilir.

Ünite ve uygulama merkezlerinde herhangi bir faaliyet alanının veya biriminin yetkisi olmayan kişiler tarafından kullanıldığının üçüncü defa tespiti halinde beş gün süreyle faaliyet durdurma cezası verilir. Bu kapsamda yetkisiz sağlık hizmeti sunulduğunun tespiti halinde ise bir ay faaliyet durdurma cezası verilir ve cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Ünite ve uygulama merkezlerinde Bakanlıkça ilgili mevzuat hükümlerine göre ilgili alanda sertifikaları bulunmayan ve gerekli çalıma izinleri olmayan tabip, diş tabibi ve diğer sağlık personeli çalıştırıldığının birinci defa tespiti halinde on gün; ikinci defa tespiti halinde ise üç ay süreyle ünite veya merkeze faaliyet durdurma cezası verilir.

Tabip veya diş tabiplerinin uygulama sertifikası ile yetkilendirildikleri alan dışında uygulama yaptıklarının ikinci defa tespiti halinde ünite veya merkezin faaliyeti üç gün süreyle; üçüncü

defa tespiti halinde ise on gün süreyle faaliyeti durdurulur ve

16

cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur.


1.9.4-       Faaliyet izninin iptali

Türkiye Cumhuriyeti yasalarınca suç olarak kabul edilen tıbbi işlemlerin yapıldığının ikinci defa tespiti halinde ünite veya uygulama merkezinin izin belgesi iptal edilir.

Ünite ve uygulama merkezlerinde Bakanlıkça ilgili mevzuat hükümlerine göre ilgili alanda sertifikaları bulunmayan ve gerekli çalıma izinleri olmayan tabip, diş tabibi ve diğer sağlık personeli çalıştırıldığının üçüncü defa tespiti halinde merkezin faaliyet izni iptal edilir.

1.9.5-       Cumhuriyet Savcılığına Suç Duyurusunda Bulunma

Yönetmeliğe uygun olarak, ruhsat ve faaliyet izin belgesi veya uygunluk belgesi almadan hizmet verilmesi halinde Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.